GIÁ PHÒNG

400,000 
750,000 
1,000,000 
400,000 
750,000 
1,000,000